RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Liberta Anna Łojek z siedzibą w Łęczycach 84-218 przy ulicy Podgórnej 37, NIP:5882049984, tel. 8882926356, anna_lojek@wp.pl

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do sługi;

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

  • hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
  • księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku
  • bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
  • superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego, na poczet superwizji nie są ujawniane dane zwykłe, czyli imię i nazwisko, numer telefonu.
  • organom państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych prze nie postępowań.

Jeśli na poczet superwizji konieczne będzie nagrywanie spotkania w wersji audio, będzie Pan/ Pani proszona o udzielenie oddzielnej zgodny na to. Sesje nagrywane są na telefonie komórkowym, zabezpieczonym na odcisk palca i kod pin.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;